Budowa domu

Rozgraniczenie nieruchomości cz.1

by Noform
kw. , 11

Rozgraniczenie nieruchomości

Część pierwsza / Przeczytaj część drugą

Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy między nieruchomościami w sytuacji spornej lub kiedy takie granice nie zostały wytyczone. Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. Procedura nie jest prosta, lecz czasem niezbędna do ustalenia i urzędowego potwierdzenia przebiegu granicy między działkami.

Do rozgraniczenia nieruchomości dochodzi najczęściej, kiedy między właścicielami sąsiadujących  nieruchomości istnieje spór dotyczący granicy lub w przypadku, kiedy granice nie zostały do tej pory wytyczone. Wszczęcie procedury i jej przeprowadzenie ma na celu ustalenie przebiegu granicy poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów za pomocą znaków granicznych i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Procedura nie jest prosta i łączy się z kosztami, dlatego przed jej rozpoczęciem warto dowiedzieć się jak przebiega takie postępowanie.

Postępowanie administracyjne i sądowe

Postępowanie rozgraniczeniowe może zostać rozpoczęte z urzędu lub na wniosek strony i odbywa się na drodze postępowania administracyjnego. Dopiero po tym etapie i tylko w przypadku określonych okoliczności sprawa może zostać przekazana do sądu. Warto pamiętać, że po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu decyzji na drodze postępowania administracyjnego strony nie mogą się od niej odwołać. Jeśli któraś ze stron jest niezadowolona z wydanej w postępowaniu administracyjnym decyzji musi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania  zażądać przekazania sprawy rozgraniczeniowej do sądu.

Postępowanie rozgraniczeniowe może mieć dwa etapy administracyjny i sądowy. Przy czym postępowanie sądowe może się rozpocząć jedynie wtedy, gdy zostanie wyczerpana droga administracyjna.

Kto wydaje decyzję

Zmiana granic na drodze postępowania administracyjnego należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do jednego z nich należy zatem skierować wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. W jego imieniu czynności dokona geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o rozgraniczenie

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości może wnieść każdy, kto jest uprawniony do bycia stroną w takim postępowaniu, czyli ten, komu przysługują prawa do danej nieruchomości, w tym:

 • właściciel lub współwłaściciele nieruchomości

 • użytkownik wieczysty lub współużytkownik wieczysty

 • posiadacz samoistny lub zależny (najemca, dzierżawca)

 • użytkownik, któremu przysługują ograniczone prawa do nieruchomości

 

Stroną w postępowaniu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub państwowa, czy też jednostka samorządowa, musi jedynie posiadać interes prawny mający podstawę w przepisach.

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek złożony właściwemu do jego rozpatrzenia organowi administracji powinien zawierać:

 • dane osobowe

 • datę i miejsce, sporządzania wniosku

 • wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek

 • określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek o wyznaczenie granic

 • uzasadnienia wniosku

 • podpis składającego wniosek.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – aktualny odpis z księgi wieczystej dla danej nieruchomości / akt notarialny nabycia nieruchomości / postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla określonej działki

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta i uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości w wysokości 10 zł. Złożenie wniosku powoduje rozpoczęcie postępowania.

 

Czynności wykonywane przez geodetę

Zmiana granic na drodze postępowania administracyjnego dokonywana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powierza on ustalenie granic geodecie, który posiada stosowne uprawnienia.

Powołany przez organ administracyjny lub wskazany przez osobę składającą wniosek, posiadający odpowiednie uprawnienia geodeta gromadzi materiały, sprawdza istniejącą dokumentację, poznaje stan prawny nieruchomości. Wyznacza termin ustalania przebiegu granic i wzywa strony do stawienia się na gruncie (wezwanie powinno zostać dostarczone stronom na 7 dni przed wyznaczonym terminem). Warto wiedzieć, że nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym terminie nie wstrzyma czynności geodety.

 

Geodeta dokonuje rozgraniczenia na według poniższych zasad:

 • Na początku próbuje ustalić właściwy przebieg granic na podstawie aktualnego stanu prawnego nieruchomości i dostępnej dokumentacji.
 • Jeżeli dokumentacja nie wystarcza do ustalenia granic, próba ich wyznaczenia następuje na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Oznacza to, że geodeta poza dokumentacją bada w terenie widoczne ślady oraz znaki graniczne.
 • Jeżeli rozgraniczenie nie jest również możliwe na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania geodeta wyznacza granicę na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
 • Kiedy wszystkie powyższe sposoby nie przyniosą rezultatu geodeta stara się nakłonić strony do zawarcia ugody, która jest zazwyczaj wynikiem kompromisu i niewielkich ustępstw.

dzialkanadmorzem.pl

Wizualizacje wnętrz

 1. […] i sporządzeniu przez niego dokumentacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozstrzyga sprawę rozgraniczenia nieruchomości. Kiedy geodeta ustalił granice na podstawie zebranych informacji lub zgodnego oświadczenia stron […]

Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie